Zoek een verblijf

Nieuwe bestemmingen

Bagnols-sur-Cèze - Les Aubians

Bagnols-sur-Cèze - Les Aubians

De Gard is gelegen ten westen van de Rhône, in het...

Bagnols-sur-Cèze - La Villa des Deux Platanes

Bagnols-sur-Cèze - La Villa des Deux Platanes

De Gard is gelegen ten westen van de Rhône, in het...

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN Pollen

 
 
BIJZONDERE REISVOORWAARDEN POLLEN vzw
 
Als aanvulling op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, krijgt u hierbij de Bijzondere Reisvoorwaarden van Pollen vzw. De Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, samen met de Bijzondere Reisvoorwaarden van Pollen vzw, de informatie in de brochure Pollen of op de website van Pollen per gekozen bestemming en de voorwaarden en info gepubliceerd in de brochures van de gekozen touroperator, maken de op uw contract toepasselijke contractuele voorwaarden uit.
 
Deze Bijzondere Reisvoorwaarden POLLEN vzw zijn van toepassing op de contracten gesloten tussen de begunstigde van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) en de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V) als cliënt en POLLEN vzw als doorverkoper of reisorganisator.
De Bijzondere Reisvoorwaarden Pollen vzw gelden behalve indien de reisorganisator (touroperator of andere) met wie POLLEN vzw samenwerkt zijn eigen strengere reisvoorwaarden oplegt.
Indien POLLEN vzw de reisorganisator is, zijn bijgevolg de hier vermelde Bijzondere Reisvoorwaarden POLLEN vzw van toepassing met uitsluiting van alle andere. Indien de reisorganisator echter een derde is, en de eigen voorwaarden van deze derde strenger zijn dan de Bijzondere Reisvoorwaarden POLLEN vzw, dan zullen deze op eigen verantwoordelijkheid van de derde bezorgd worden aan de reiziger en zullen deze van toepassing zijn. Voor het overige blijven de Bijzondere Reisvoorwaarden POLLEN vzw van toepassing.
 
Het boeken van een reis houdt in dat de cliënt de gezamenlijke voorwaarden die betrekking hebben op zijn reis heeft gelezen en aanvaard.
 
POLLEN vzw raadt U met aandrang aan om bij de boeking een individuele reisverzekering af te sluiten.
U kan een reisverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij, waarmee POLLEN vzw gewoonlijk samenwerkt en die de annuleringskosten, medische bijstand, voertuigverzekering of andere kosten dekt.
Indien een reisverzekering is afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij kan de reiziger geen andere schadevergoeding vragen dan die welke gedekt is door zijn verzekeraar.
 
 
Artikel 1 : Toepassingsgebied
 
POLLEN vzw is doorverkoper telkens wanneer een reisprogramma van een reisorganisator geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, of wanneer POLLEN vzw zich ertoe verbindt om voor een reiziger één of meerdere afzonderlijke reisdiensten te verrichten die toelaten een reis of gelijkaardig verblijf te maken.
 
 
Artikel 2 : Promotie en aanbod

1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de -doorverkoper die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
- wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
- er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of -doorverkoper kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
3. Het gepubliceerde aanbod geldt steeds tot uitputting.
 
 
Artikel 3 : Paspoorten, visa, vaccinaties en andere formaliteiten

Het spreekt vanzelf dat elke reiziger er zich persoonlijk van vergewist welke documenten hij nodig heeft om de reis te ondernemen. Verkeert een deelnemer zich in de onmogelijkheid om de reis geheel of gedeeltelijk mee te maken wegens het ontbreken van een vereist document, dan is alleen hij verantwoordelijk voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.
 
 
Artikel 4 : Totstandkomen van het contract

Bij het boeken van de reis zijn de doorverkoper of reisorganisator ertoe gehouden een contract aan de reiziger te bezorgen conform de wet.
De inschrijving op het daartoe bestemde inschrijvingsformulier moet altijd toekomen bij POLLEN vzw. Het document dient vergezeld te gaan van het betalingsbewijs van voorschot dat gelijk is aan:
a) 30 % van de totale reissom, zo de afreis meer dan 30 dagen later gepland is;
b) de totale reissom, zo de afreis 30 dagen later of minder gepland is.
 
 
Artikel 5 : Reissom
 
1. In de reissom zijn inbegrepen:
- alle diensten of de “service” die nauwgezet op de reisdocumenten, op de contracten, in de reisprogramma’s en in de vakantiebrochures van POLLEN vzw voorkomen. Zijn niet inbegrepen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld):
- de kosten voor reispassen, visa, inentingen, persoonlijke uitgaven, reis-, annulerings- en bijstandsverzekeringen;
- de brandstoftoeslag, de kosten voor uitstappen, excursies, vertragingen, enz...
- eventuele verblijfsbelasting (zie technische fiche) ter plaatse te betalen;
- de dossierkosten van 20 € voor de Flight only reservaties
- de BTW op de eigen producten van POLLEN vzw zolang Financiën ter zake geen standpunt inneemt.
2. De prijzen zijn vermeld in EURO. Elke verhoging kan POLLEN vzw ertoe verplichten de prijzen aan te passen.
 
 
Artikel 6 : Betaling van de reissom
 
1. Behalve indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van zijn inschrijvingsformulier 30% van de totale reissom als voorschot.
2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum, op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
3. Nadat de reservatie aan de hand van het naar behoren ingevulde en ondertekende contract definitief bevestigd werd, moet het eventueel saldo uiterlijk 30 dagen vóór de afreis betaald zijn. Gebeurt dit niet of wordt geen andere regeling uitdrukkelijk overeengekomen met POLLEN
vzw, dan behoudt deze zich het recht voor het contract op te zeggen en de reiziger die tekort schiet, te weigeren, terwijl de aangegane en/of daaruit voortvloeiende kosten natuurlijk voor rekening van de reiziger zijn.
Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.
4. Het voorschot en het saldo worden gestort of overgeschreven ten voordele van POLLEN vzw op volgend IBAN-nummer: BE81 0910 0208 5024.
 
 
Artikel 7 : Overdraagbaarheid van de boeking
 
1. De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie en tevens aan die m.b.t. de hoedanigheid van «begunstigde» in het raam van de GSD of GSD-V. De overdrager dient de
reisorganisator en, in voorkomend geval, de doorverkoper, van deze overdracht op de hoogte te brengen ten minste 7 werkdagen voor het vertrek.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.
 
 
Artikel 8 : Wijziging door de reiziger zonder annulering
 
1. De reisorganisator en/of de doorverkoper zal aan de reiziger alle kosten aanrekenen die worden veroorzaakt door de wijzigingen die hij gevraagd heeft.
2. Indien mogelijk worden wijzigingen aan de gereserveerde reis aanvaard. Uiteraard brengen zij kosten met zich mee (gedeeltelijke annulering en nieuwe reservatie) die variëren naargelang de reisdatum, de bestemming en de specifieke voorwaarden die gelden bij de betrokken reisorganisator.
Gaat het om een dossier waarbij niemand anders dan POLLEN vzw als tussenpersoon optreedt, dan beperken de wijzigingskosten zich tot 25 € per dossier en per product (bestemming).
 
 
Artikel 9 : Wijziging door de reisorganisator vóór afreis
 
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het
contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de doorverkoper of de reisorganisator van zijn beslissingen in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 10.
 
 
Artikel 10 : Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
 
Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen; zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk
terugbetalen;
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
 
 
Artikel 11 : Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
 
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.
 
 
Artikel 12 : Verbreking door de reiziger
 
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en doorverkoper lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.
De annulering moet onmiddellijk op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf meegedeeld worden aan POLLEN vzw.
Automatisch zijn daardoor annuleringskosten verschuldigd die ook variëren naargelang de reisdatum, de bestemming en de specifieke voorwaarden die gelden bij de betrokken reisorganisatoren (touroperators en sommige eigenaars van vakantieverblijven).
Op de overige dossiers, waarbij enkel POLLEN vzw als tussenpersoon optreedt, zijn volgende annuleringskosten van toepassing:
- meer dan 8 weken vóór de gereserveerde periode: 37 € per dossier en per product;
- tussen 8 en 6 weken vóór de gereserveerde periode: 40 % van de reissom (min. 37 €);
- tussen 6 en 4 weken vóór de gereserveerde periode: 60 % van de reissom (min. 37 €);
- tussen 4 en 2 weken vóór de gereserveerde periode: 80% van de reissom (min. 37 €);
- minder dan 2 weken vóór de gereserveerde periode: 100% van de reissom (min. 37 €).
Bij annulering dienen de toegekende premies voor de kinderen, integraal terugbetaald te worden aan POLLEN vzw
 
 
Artikel 13 : Aansprakelijkheid van de reisorganisator
 
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht
of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract begrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract begrepen diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5. Alle informatie, prijzen en gegevens in deze brochure werden te goeder trouw verzameld en zo eerlijk mogelijk gepubliceerd. Evidente fouten of vergissingen zijn niet bindend.
POLLEN vzw behoudt zich het recht voor om op haar facturen of documenten alle drukfouten en onnauwkeurigheden te verbeteren die vastgesteld worden na het verschijnen van de brochure.
Zij kan niet aansprakelijk zijn voor onvoorziene gebeurtenissen, voor kwetsuren, schade of letsels buiten haar verantwoordelijkheid, noch voor verlies, diefstal of beschadiging van goederen of geld, noch voor welke gevallen van overmacht ook.
De reisorganisatoren waarmee POLLEN vzw samenwerkt, zijn verantwoordelijk voor welke schade ook die de cliënt(en) berokkend wordt wegens het gedeeltelijk of totaal niet nakomen van hun verplichtingen, tenzij zij het bewijs leveren dat ze met de vereiste zorg gehandeld
hebben en dat men hun niets kan verwijten.
Alleen de rechtbank van Brussel is bevoegd om eventuele geschillen op te lossen.
6. POLLEN vzw is, indien zij optreedt als reisorganisator of doorverkoper, niet aansprakelijk
voor de schade die de reiziger oploopt in het geval van:
- vastgestelde tekortkoming in de uitvoering van het contract die toerekenbaar is aan de reiziger;
- de onvoorziene of onoverkomelijke tekortkomingen die toe te schrijven zijn aan een derde die vreemd is aan de prestaties geviseerd in het contract;
- de tekortkomingen toe te schrijven aan een geval van overmacht;
- de tekortkomingen toe te schrijven aan een gebeurtenis die door de reisorganisator niet kon voorzien noch vermeden worden, zelfs wanneer hij blijk geeft van de grootste voorzichtigheid, waaronder overboeken niet is begrepen.
POLLEN vzw kan in de hierboven vermelde gevallen in voorkomend geval de gemaakte kosten ten laste leggen van de reiziger.
7. Voor zover POLLEN vzw niet zelf de in het reiscontract begrepen diensten verleent, wordt haar aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom, taksen niet inbegrepen.
 
 
Artikel 14 : Aansprakelijkheid van de reiziger
 
De reiziger zorgt ervoor dat hij voldoende gedekt is door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
 

Nieuws

GEPERSONALISEERDE KADOBON

GEPERSONALISEERDE KADOBON

De KADOBON heeft een waarde zoals geld en kan via Pollen ingeruild worden voor een vakantie. De KADOBON hoeft niet in 1 keer opgebruikt te worden. De KADOBON blijft 1 jaar...