Zoek een verblijf

Nieuwe bestemmingen

Saint-Donat-sur-Herbasse - Domaine du Lac de Champos

Saint-Donat-sur-Herbasse - Domaine du Lac de Champos

Deze vakantiebestemming in het hart van de “Drôme des...

Var -Résidence Odalys - Domaine des Eucalyptus

Var -Résidence Odalys - Domaine des Eucalyptus

Halverwege tussen Saint Tropez en Cannes ligt Saint...

De persoonlijke levenssfeer

Bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wij informeren u graag over onze aangepaste privacyverklaring, omdat u een  Newsletter van ons ontvangt of klant bij ons bent.

 

 

 1. De vzw “POLLEN” is bevoegd om de persoonlijke gegevens te ontvangen van personen die gebruik wensen te maken van de dienstverlening op de website.

 

 

 1. Deze gegevens worden verwerkt op loyale wijze en overeenkomstig de terzake geldende wetgeving.

 

Deze gegevens worden verzameld met het doel aan de klanten van POLLEN diensten te verstrekken als reisorganisator of reisbemiddelaar.

 

 

 1. Na het registreren op de website www.pollen.be van de persoonlijke gegevens met het oog op het sluiten van een contract tot organisatie of bemiddeling van een reis, zal een email verzonden worden naar het geregistreerde adres met een bevestiging van de meegedeelde gegevens.

 

 

 1. Enkel het personeel van Pollen heeft toegang tot de persoonsgegevens in het kader van de dossierbehandeling en de diensten van Pollen.

 

 

 1. POLLEN verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens die zij ontvangen heeft met het oog op de levering van een dienst, niet te verwerken tenzij indien dit gebeurt conform de geldende wetsbepalingen.

 

 

 1. De persoon die zich ingeschreven heeft op de website van POLLEN kan zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het organisatie- of bemiddelingscontract dat is afgesloten tussen deze persoon en POLLEN, of voor de uitvoering van precontractuele handelingen die gevraagd werden door de persoon in kwestie, of wanneer de verwerking noodzakelijk is ten gevolge van een verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is krachtens een wet, decreet of ordonnantie.

 

De persoon die de gegevens meedeelt die hem persoonlijk aangaan, verbindt zich er toe om POLLEN op de hoogte te brengen, hetzij per email op het adres info@pollen.be, hetzij per brief gericht aan vzw “POLLEN”, Kunstlaan 24 te 1000 Brussel, van de eventuele wijziging of schrapping van voornoemde gegevens in de loop van het bemiddelings- of organisatiecontract (om te kunnen blijven genieten van de diensten aangeboden door POLLEN kunnen in dat laatste geval enkel de niet-verplichte gegevens geschrapt worden), zodat POLLEN de wijziging of schrapping kan doorvoeren in het geval een gegeven onjuist is en niet vervangen wordt door een ander.

Deze wijziging of schrapping is gratis.

 1. POLLEN verbindt er zich toe zijn best te doen om de persoonlijke gegevens te beschermen – onder meer het vermijden dat deze gegevens worden beschadigd, vervormd, verloren, ontoegankelijk of meegedeeld aan derden die niet gemachtigd zijn om kennis te hebben van deze persoonlijke gegevens (waaronder valt, zonder beperking, de personeelsleden van POLLEN, de reisorganisatoren, de luchtvaartmaatschappijen, de hotels en elke persoon die de reiziger voorziet van logement van welke aard ook, enz.).

 

 1. De persoon die zijn persoonlijke gegevens meedeelt wordt geacht zijn instemming gegeven te hebben voor het gebruik van deze gegevens om POLLEN toe te laten zijn diensten te verstrekken.

 

De vzw “POLLEN”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kunstlaan 24, met ondernemingsnummer 0419.574.983., is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonlijke gegevens.

 

De klant heeft het recht om eveneens toegang te krijgen tot zijn gegevens, wanneer hij die vraag per brief richt aan POLLEN op het hoger vermelde adres, of indien de inschrijving via de website www.pollen.be heeft plaatsgevonden, wanneer hij op de website de geïnformatiseerde procedure volgt.

 

 1. POLLEN kan ertoe gebracht worden om de persoonlijke informatie kenbaar te maken:

- wanneer de verwerking ervan verplicht is ten gevolge van een wet, decreet of ordonnantie;

- waneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht bij het gerecht;

- in het kader van een strafrechtelijke inbreuk;

- in uitzonderlijke gevallen om tussen te komen ter bescherming van de veiligheid van de maatschappij, de klanten van POLLEN.

 

 1. De personen waarvan de gegevens verwerkt zijn door POLLEN kunnen zich zonder kosten wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer, om hun rechten uit te oefenen en voor wat betreft de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

 

Men kan zich eveneens wenden tot de bevoegde voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, handelend zoals in kortgeding, met elke vraag die betrekking heeft op de rechten dewelke toegekend worden aan de klanten van POLLEN in de wetgeving tot bescherming van persoonlijke gegevens.

 

 

 1. In het geval dat iemand de gegevens van een derde meedeelt, wordt deze eerste geacht dit te doen als lasthebber en onder aanvaarding van de onderhavige voorwaarden en toepasselijke wetsbepalingen in de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement (GDPR - General Data Protection Regulation) van 25 mei 2018.

 

De verplichtingen ten laste van POLLEN die opgelegd worden in de onderhavige voorwaarden en ten voordele van de persoon wiens gegevens geregistreerd zijn, worden verondersteld ten laste genomen te worden door de derde die de persoonlijke gegevens meegedeeld heeft – deze derde wordt immers geacht de lasthebber te zijn van de persoon van wie de persoonlijke gegevens werden meegedeeld aan POLLEN.

 

 

 1. POLLEN wijst elke verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het niet respecteren van de verplichtingen inzake de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de persoon van wie de gegevens meegedeeld zijn door een derde.

 

Wanneer POLLEN optreedt als reisbemiddelaar wijst zij elke verantwoordelijkheid af die zou kunnen voorvloeien uit contracten die gesloten werden met reisorganisatoren of andere derden met dewelke POLLEN zou gecontracteerd hebben (luchtvaartmaatschappijen en andere) – deze derden zijn als rechtspersoon volledig onafhankelijk en onderscheiden van POLLEN.

 

 

In het geval dat U meent dat POLLEN inbreuk pleegt op Uw persoonlijke levenssfeer, zouden wij U dank weten ons eerst hiervan op de hoogte te brengen via email op het volgende adres info@pollen.be of per brief op het volgend adres: Kunstlaan 24, 1000 Brussel.

 

 

 1. De onderhavige voorwaarden met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vormen samen met de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, de bestelbon ondertekend door partijen en de brochure, het contract dat gesloten wordt tussen de reiziger en POLLEN.

  IN HET KORT :

  Uw rechten

  Indien u beroep wil doen op één van onderstaande rechten i.v.m. de bescherming van de persoonsgegevens, gelieve ons dan te contacteren op info@pollen.be voor volgende rechten :

  • Recht van toegang tot de persoonlijke gegevens waarover Pollen beschikt ;
  • Recht van wijziging, vervollediging en aanpassing van uw persoonsgegevens ;
  • Recht van schrappen van de persoonsgegevens;
  • Recht van beperking van behandeling van de persoonsgegevens;
  • Recht van overdracht van de persoonsgegevens ;
  • Recht van bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

  Indien u geen publicitaire mails van POLLEN meer wenst te ontvangen, dient u zich uit te schrijven op « Afmelden » onderaan de mail.

  Gebruik van persoonsgegevens

  POLLEN gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • De uitvoering van het reiscontract met POLLEN;
  • De levering van de diensten van POLLEN;
  • De verzending van publiciteit ;
  • De uitvoering en verzending van kortingen, facturen et de ontvangst van betalingen ;
  • De uitvoering van tevredenheidspeilingen bij de klanten en marktstudies.

  Contacteer POLLEN vzw

  Indien u nog vragen heeft i.v.m. onze politiek over de bescherming van persoonsgegevens of de manier waarop Pollen uw gegevens verzamelt, gebruikt of behandelt, contacteer ons :

  • Per mail: info@pollen.be of
  • Per brief: Pollen vzw Kunstlaan 24, 1000 Brussel

Nieuws

VILLA FOR YOU

VILLA FOR YOU

(interessante voorwaarden + premie van 50€ per kind in 2021) -  Neem contact met  info@pollen.be   Uniek aanbod vakantiehuizen in Oostenrijk, België en Nederland !!!...

GEPERSONALISEERDE KADOBON

GEPERSONALISEERDE KADOBON

De KADOBON heeft een waarde zoals geld en kan via Pollen ingeruild worden voor een vakantie. De KADOBON hoeft niet in 1 keer opgebruikt te worden. De KADOBON blijft 1 jaar...